Elevhälsoplan

På Böle Byskola ska alla barn komma till skolan med glädje, känna trygghet och de ska respekteras för den han/hon är. Det förebyggande arbetet genomsyrar all verksamhet.
Skolan har ansvar att skapa en god lärande miljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsa är ett verksamhetsområde är skolhälsovård, elevvård och special-pedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa bör i stor utsträckning vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.

All personal har ansvar för att en positiv skolmiljö utvecklas. Personalen ska vara förebilder och stärka och se varje elev. Material och arbetssätt skall anpassas genom att varje elevs individualitet tas tillvara. Varje elev ska ha en individuell studieplan som upprättas tillsammans med barn och föräldrar vid utvecklingssamtalet. Arbetet med den enskilde elevens ska ske i nära samverkan med föräldrarna. Föräldrarna ska informeras om vad som händer i skolan, via telefonsamtal, och träffar.

Skolhälsovård

Alla elever ska ha tillgång till skolhälsovården enligt skollagen. Skolhälsovården är frivillig. Skolhälsovården arbetar hälso-främjande och främst med förebyggande hälsovård.

Elevvård/ärendehantering/arbetsgång

Elevvårdsträff – Var tredje vecka träffas arbetslaget och samtalar kring enskilda elever. Vid behov deltar rektor och/eller skolsköterska. Elevvårdsträffarna dokumenteras i elevvårds-pärmen Ibland skrivs ”Särskilda utvecklingsprogram” för elever. Vid elevvårdsträffen kan beslut tas om att upprätta åtgärds-program. Detta görs antingen enskilt med eleven ”Mitt eget åtgärdsprogram” eller tillsammans med föräldrar på blanketten ”Åtgärdsprogram”.

Elevvårdskonferens – Rektor sammankallar vid behov till möte och där beslutar man om olika åtgärder. Mötet protokollförs. Beslut vid konferensen är offentliga medan underlag är sekretessbelagda.

Elevhälsan- Man kontaktar Elevhälsan när arbetslagets kompetens inte räcker till. Vid behov samarbetar skolan med skolpsykolog, kurator, talpedagog m. fl.

Dokumentation

Löpande dokumentation- Arbetslaget ansvarar för dokumenta-tion på ”särskilda utvecklingsinsatser” . Konferensen är offent-liga medan underlag är sekretessbelagda, t  ex. beslut vid arbetslags- och elevvårdsträffar, möten med föräldrar, viktiga telefonsamtal.

Åtgärdsprogram – Om eleven avviker inlärningsmässigt eller socialt så ska ett åtgärdsprogram upprättas tillsammans med barn och föräldrar.

Allmänt

All personal har ansvar för elevvården. All personal har anmälningsplikt vid misstanke att barn far illa. Anmälan till socialtjänsten bestäms på elevvårdskonferens och formell anmälare är alltid rektor och rektor har också det yttersta ansvaret.

        Vi ni läsa hela dokumentet, klicka här

         Böle Byskolas elevhälsoplan 2022-2023

All personal har tystnadsplikt!