Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan på Böle Byskola

Kränkande behandling och diskriminering är brottsliga handlingar. Vi accepterar aldrig någon form av kränkande beteende mellan elever eller mellan personal och elever. Om vi upptäcker att detta förekommer är det skolans ansvar att se till att det upphör.

Varje år upprättar vi en Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den årliga planen redovisas olika åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller även en beskrivning över rutinerna för hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska utredas, åtgärdas och dokumenteras.

Barnet/eleven har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt och upplevelser av kränkningar får inte avfärdas. Vem barnet/eleven än kontaktar i verksamheten så har han/hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd. Det är alltid den utsatte som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad, diskriminerande eller kränkande.

Om en elev känner sig utsatt är det viktigt att han/hon vänder sig till en person som han/hon känner förtroende för. Alla vuxna på skolan har ett ansvar att hjälpa till!

Den kontaktade vuxna ansvarar för att en utredning sätts igång skyndsamt, åtgärder sätts in och att det senare utvärderas.  Allt dokumenteras på avsedd blankett som finns i Likabehandlingspärmen i dokumentskåpet.

Läs mer: Skolans plan finns skolans InfoMentor. Ni logga in och planen finns under information – filer.

 

Alla du möter bär på något du inte vet nåt om – Var snäll