Arbetsplan

Arbetsplan läsår 2023-2024

Vår profil är rörelse och natur. Vi har som mål att alla barn ska röra på sig varje dag. Alla klasser har två idrottspass varje vecka och de dagar som de inte har idrott på schemat har vi ett rörelsepass – ”going” eller leker en livlig lek.

Samtliga klasser har ett utepass varje vecka. Under utepassen får eleverna lära sig om allemansrätten, vad man gör om man går vilse och vad naturen har att bjuda på. Vi integrerar även andra ämnen i utepassen, t.ex. slöjd, matematik, NO och hemkunskap.

I vår arbetsplan för ”rörelse och natur” finns det mål för vad eleverna ska uppnå vid varje årskurs samt de färdigheter de skall be sitta då de lämnar Böle Byskola.

Vi har idrotten på skolan, men för att de äldre barnen ska få tillgång till en större idrottshall åker vi till andra lokaler vid några tillfällen. Vi använder oss mycket av vår fantastiska utemiljö som erbjuder elljusspår, cykelbana, vinterskidlek med bl.a. hopp och rails, skidspår, skridskobana, utebasketplan och bandyplan.

Vi har all idrott, textilslöjd och träslöjd själva. Träslöjden bedrivs till större delen i Orrviken medan vi har textilslöjden på skolan. Några timmar ligger utöver den schemalagda slöjden för att integreras i utedagar och i temaarbete.

I vårt systematiska kvalitets-arbete följer vi upp alla elevernas kunskapsutveckling. Fortlöpande under året diagnostiserar vi medhjälp av olika verktyg och system för att ha kontroll på hur varje elev utvecklas. Detta dokumenteras och analyseras för att på så sätt få en samlad bild över skolans förmåga att hjälpa alla eleverna till hög måluppfyllelse.

Vi använder oss av InfoMentor. Det är en webbaserad lärplatt-form där vi samlar våra elevregister, skriver skriftliga omdömen och pedagogiska planeringar så att vårdnadshavarna har bra tillgång till sina barns kunskapsutveckling. Där sker även sjuk-anmälan, veckoplanering och allmäninformation som vi vill nå ut med.

Här på Böle Byskola ska alla eleverna känna trygghet och gemenskap. Mobbning får inte förekomma. I vår årliga plan för likabehandling framgår det hur vi arbetar aktivt för att före-bygga och motverka diskriminering, kränkning och mobbning. I det arbetet är det viktigt att stärka barnen och ge dem självkänsla och tillit.

Traditioner är viktiga för barnens trygghet och för att skapa ”vi-känsla”. Vi har bevarat flera fina traditioner från Böle skola då den drevs i kommunal regi, men även skapat nya.

Vi värnar om personalen på Böle Byskola. Personalens hälsa och välmående är väldigt viktigt för den totala trivseln på skolan. Alla anställda ska känna delaktighet i de beslut som fattas och möjlighet att påverka skolan och verksamheten.