Regler och avgifter

SKOLBARNOMSORG BÖLE BYSKOLA
Böle Byskola rättar sig efter samma förordningar gällande skolbarnomsorg som den skolbarnomsorg driven i kommunens regi omfattas av. Nedan kan ni läsa om vad dessa förordningar innebär.

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år kan föräldrarna välja att skriva in sitt barn i grundskolan eller i förskoleklass. Verksamhet i förskoleklass pågår mellan klockan 08.00-13.00. För barn inskrivna i grundskolan pågår skoldagen mellan klockan 08.00-13.15, 14.00 eller 15.00 måndag-torsdag och kl. 8.00-13.00 på fredagar.

Skolan är öppen för alla skolans barn från klockan 07.30.
För de barn som har omsorgsbehov utöver tid grundskola /förskoleklass erbjuds fritidshemsplats i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbets-/studietid samt restid till och från arbets- /studieplatsen. Verksamheten omfattar helgfria måndagar – fredagar kl.6.30-8.00 samt efter skoltid fram till klockan 17.15.
En dag per termin har fritidshemmet rätt att ordna pedagogiska planeringsdagar för samtliga i personalen. Detta innebär att i de fall föräldrarna har ett omsorgsbehov dessa dagar kan vikarier sättas in.

Rätt till barnomsorg
Rätt till skolbarnsomsorg på Böle Byskola finns utifrån;
• föräldrars förvärvsarbete
• föräldrars studier
• barnets eget behov enligt beslut av skolledningen
• förälders sjukdom

Fritidshemmets regler för arbetssökande och föräldralediga
Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande får nyttja sin fritids-plats upp till 10 timmar/vecka under skolans läsår. Under lov och sommaruppehåll får fritidsplatsen endast nyttjas efter behov om man ska söka arbete. Du har rätt att omedelbart utöka barnets fritidshemstid i den utsträckning arbete eller studier kräver. Avgift debiteras enligt gällande maxtaxa 12 månader per år. Barn, 6-9 år, vars föräldrar är föräldralediga för ett yngre syskon, rätt att nyttja fritidshemsplats upp till 10 timmar per vecka. Timmarna erbjuds på fritidshemmet i direkt anslutning till skoldagens slut. De 10 timmarna erbjuds under skolans läsårstider, ej under lov och sommaruppehåll. För barn i förskoleklass räknas tiden efter verksamhetens slut inklusive lunch. Avgift för fritidshemsplatsen utgår under 12 månader enligt beslutat taxa.

BARNOMSORGSTAXA
Barnomsorgsavgiften är en abonnemangsavgift vilket innebär att en fast månadsavgift tas ut 12 månader per år. Du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 54 830 kronor eller mer i månaden före skatt. Avdrag för frånvaro görs inte. Avgiften är relaterad till;
• avgiftsgrundande inkomster
• antal barn i barnomsorg (”syskonrabatt”)

Avgiftspliktiga personer
Avgiftspliktiga personer är gifta/sammanboende, ensamförälder och familjehems föräldrar. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna, som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.
Då vårdnadshavare som inte sammanbor har gemensam vårdnad om barnet är den förälder hos vilken barnet är folkbokförd avgiftspliktig.
I de fall barn har växelvis boende kan, efter särskild anmälan, avgift debiteras vårdnadshavarna var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Skyldighet att lämna uppgifter
De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast. Varje år ska en uppdatering av inkomsterna lämnas in. Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift enligt gällande taxa. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift och tillämpas från månadsskiftet närmast efter. Ändrad familjesituation måste du anmäla det till skolan. Om du har ditt barn på fritidshem så kan du anmäla den förändrade familjesituationen direkt till skolan. Du kan också kontakta skolans administratör om personen som står som räkningsmottagare för avgifter kopplat till förskola och pedagogisk omsorg ska ändras.

Avgiftsgrundande inkomst
Avgiften utgår enligt av kommunfullmäktige fastställda procent-satser på de avgiftspliktigas avgiftsgrundande inkomster upp till maxbelopp. Till avgiftsgrundande inkomst räknas skattepliktig inkomst i inkomstslaget tjänst enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), bland annat;
• Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning
• Sjukpenning/sjukbidrag/sjukpension och föräldrapenning
• Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd,
utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
• Pension (ej barnpension)
• Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.
• Dagpenning vid rep utbildning mm

För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat i antal månader redovisas.

Syskonrabatt
Barnomsorgstaxans syskonrabatt innebär att det barn som är yngst räknas som barn ett, näst yngsta barnet som barn två och så vidare. Barn fyra och äldre är avgiftsfria. Denna rangordning gäller oberoende av om familjens barn är inskrivna i kommunal barnomsorg eller hos enskild utförare, förskola eller skola (tex föräldrakooperativ eller fritidshem på friskola).

Följande uppgifter ska ni fylla i för att räkna ut din månadsavgift och att det ska bli rätt.

1. Vilka inkomster ditt hushåll har

Avgiften baseras på den totala skattepliktiga inkomsten som ditt hushåll har per månad. Din avgiftsgrundande inkomst är normalt din lön före skatt. (det vill säga bruttoinkomst ). Maxtaxa 49 280 kr/hushållet.

2. Hur många barn ni har

En familj betalar för max tre barn som samtidigt är inskrivna i förskola, fritidshem eller familjedaghem – under förutsättning att barnen är folkbokförda på samma adress. Du betalar ordinarie avgift för yngsta barnet och får syskonrabatt för barn två och tre. För fjärde barnet betalar du ingen avgift. Börja med att fylla i det yngsta barnet (barn 1).

MAXTAXA – SÅ HÄR MYCKET BETALAR DU
Avgift Maxavgift i kronor
Barn 1 (yngst i familjen) 2% av bruttoinkomst 1097 kr
Barn 2 1% av bruttoinkomst 548 kr
Barn 3 1% av bruttoinkomst 548 kr
Barn 4  Ingen avgift

Kontroll av inkomstuppgifter. BBAB kan kontrollera inlämnade inkomstuppgifter.

Debitering och betalning av avgift
Avgiften betalas månadsvis mot faktura under årets samtliga 12 månader och tas även ut under inskolningstiden. Fakturan avser föregående månad. Den månad placeringen påbörjas utgår avgift från den dag som platsen är tillgänglig.
Avgiften betalas senast den 30:e under löpande månad. Om avgiften inte betalats efter 3 påminnelser, kan Böle Byskolas styrelse besluta avstänga barnet från barnomsorgen.
Rättsliga åtgärder vidtas också regelmässigt för att driva in förfallna avgifter.

Fritids Ansökan. Klicka på länken för att komma vidare till ansökan

Ansökan eller ändring till fritidshem

Uppsägning av barnomsorgsplats

Fritidsplatsen ska sägas upp skriftligen på särskild blankett  senast 1 månad före barnet ska sluta.

Läs gärna fritidshems öppettider och rutiner.

Vårdnadshavare ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas in. Vid felaktiga uppgifter från vårdnadshavare kan korrigering ske 3 månader retroaktivt.

Kontaktperson
Eva-Märet Nordenberg