ledighet under ett läsår

Om du vill ta ledigt för ditt barn som går i grundskolan ska du fylla i en ansökningsblankett och lämna till klassläraren. Om du får ledigt beror på vad lagen tillåter och hur personalen bedömer att frånvaron påverkar elevens skolgång.

Hur ansöker jag?

Ansökan lämnas till elevens lärare/mentor, som gör en första bedömning om eleven kan utebli från lektionstid utan att riskera att hamna efter i skolarbetet. Vid kortare ledighet kan lärare/mentor även besluta. Rektor beslutar alltid vid längre ledigheter. Ansökan ska helst lämnas in en månad före den avsedda ledigheten.

Får jag ledigt eller inte?

Att resa och se nya platser är utvecklande för en individ, men det är också viktigt att alla barn och unga får den skolgång de har rätt till. Tänk på att inte boka några biljetter innan skolan beviljat ledighet.

Det finns ett stort antal lovdagar under läsåret och resor bör i möjligaste mån förläggas till dessa tider. I Sverige är grundskolan obligatorisk och skolan är ytterst ansvarig för att tillgodose barns och ungdomars rätt till utbildning. Frånvaro innebär att eleven riskerar att gå miste om sin rätt till en bra och komplett utbildning och skolan måste alltid ta hänsyn till detta vid en ledighetsansökan. Skolan får ge en elev ledigt, men det är ingen skyldighet.

4 kap 1 § Grundskoleförordningen: Läsåret skall börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

FYLL I BLANKETTEN OCH SKICKAR DET TILLKLASSLÄRAREN

Ledighetsansökan